Plataforma de Contractació del Sector Públic

El Perfil del Contractant respon a la necessitat d'assegurar la transparència i l'accés públic lliure a la informació relativa a l'activitat contractual de l'Ajuntament. Per tant, és un mitjà de difusió on les persones interessades poden trobar tota la informació relativa a les licitacions en curs i el seu estat, l'adjudicació, la formalització dels contractes, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques, projectes, modificacions contractuals, actes de meses de contractació, etc. que, alhora, formen part integrant dels expedients de contractació.

Per tal de facilitar l'accés de la part licitadora a la informació i documents relatius a l'activitat contractual d'aquesta entitat local, l'Ajuntament de Benicarló ha integrat el seu perfil del contractant en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC.

Per accedir a aquesta informació, s'ha d'escollir un dels cinc enllaços següents (depenent de quin siga l'òrgan de contractació competent):

Una vegada s'ha accedit a la Plataforma, deurà de pressionar el cursor sobre l'opció licitacions, obrint-se el desplegable dels distints expedients de contractació.

Contacte:

DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

Telèfon: 964 470 050

correo-e: contractacio@benicarlo.org