Policia rural i medi ambient

La Policia Local, amb la finalitat d'incrementar la seguretat en el camp de Benicarló, compta amb la unitat rural i mediambiental, que a més de les funcions pròpies de policia local, realitza les funcions següents:

 • Vetlar pel compliment de la normativa relacionada amb els temes rurals i medi ambient i denunciar les seues infraccions.

 • La vigilància i protecció del patrimoni municipal en les parcel·les situades en sòl no urbanitzable o rústic, els espais públics rurals, així com la delimitació i demarcació del terme municipal per a la seua conservació.

 • Protecció de l'hàbitat rural i de totes les espècies de flora i fauna existents en el terme municipal, amb especial atenció a aquelles que es troben en vies d'extinció.

 • Mediació en conflictes entre particulars en l'àmbit rural.

 • Vigilància de les zones de cultiu, explotació agrària i ramadera per a prevenir la comissió d'actes delictius.

 • Vigilància i control del trànsit en tot el terme de Benicarló.

 • Vigilància de la xarxa de comunicació rural (pistes, camins, senderes, ponts, etc.), dels nivells naturals (barrancs i rambles) i de les aigües incontrolades que puguen afectar la seua integritat.

 • Vigilància de residus i control d'abocaments.

 • Control de les activitats que es realitzen dins de les zona rural (urbanístiques i agrícoles).

 • Denunciar les infraccions a la legislació de caça, d'epizoòtia i apicultura.

 • Realització d'informes a petició dels diversos departaments municipals o d'altres administracions.

Procediments de comunicació i sol·licitud: