Ordenances en consulta pùblica

CONSULTES PRÈVIES A L'APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA O REGLAMENT

Amb data 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en l'article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vullguen aportar respecte d'això s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Serà necessari que les propostes es facen arribar a l'Ajuntament de Benicarló a través del Registre General d'Entrada de documents perquè queden correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establits.

-PRESENCIALMENT: Pot trobar el Registre General d'Entrada de Documents en les nostres Oficines síties en el carrer Ferreres Bretó, núm. 10, baixos.

-PER INTERNET: Si es vol sol·licitar a través d'Internet pot fer-ho a través del registre electrònic que tenim habilitat en la seu electrònica de l'Ajuntament de Benicarló. Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per a això és necessari disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.

Per a fer complir l'article citat anteriorment, es procedix a la publicació de les següents propostes de regulació:

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org