Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics

Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que es desenvolupen o situen en el seu territori de la Comunitat Valenciana, amb independència que els titulars o prestadors siguen entitats publiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils o desmuntables, així com, de manera habitual o esporàdica. El règim jurídic aplicable es troba previst en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, la qual distingeix dos procediments: