Extinció de la llicència d'activitat per renúncia del titular (baixa)